Үйлчилгээний нөхцөл

НЭГ. Ерөнхий нөхцөл

1.1 narumi.mn цахим худалдаа, үйлчилгээний сайт нь “НАРУМИ” ХХК-ний албан ёсны вэб сайт бөгөөд энэхүү үйлчилгээний нөхцөл нь уг онлайн вэб сайтаар үйлчлүүлэх, худалдан авалт хийхтэй холбоотой үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.

1.2 Манай үйлчилгээний нөхцөлтэй танилцаж, хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр www.narum.mn сайтаар үйлчлүүлэх, худалдан авалт хийх эрхтэй болно.

1.3 Сайтын аюулгүй байдал болон гишүүний мэдээллийн нууцлалыг компани бүрэн хариуцна.

1.4 Худалдан авагчийн үйл ажиллагааны талаарх санал хүсэлт болон гомдлыг narumi.mn, info@narumi.mn,  77187777 дугаарт хүлээн авч зохих журмын дагуу шийдэж өгнө.

 

ХОЁР. Хэрэглэгчийн эрх,үүрэг

2.1 Цахим худалдаа, үйлчилгээний  тэмдэгтүүд нь “Наруми” ХХК-ийн өмч бөгөөд энэхүү вебсайтын лого, нэр,  бусад загварыг хуулах, олшруулах, дуурайх, өөр бусад ямар ч зүйлд ашиглахыг хориглоно.

2.2 Хэрэглэгч нь narumi.mn системд нэвтрэх цахим шуудан болон нууц үгийг бусдад дамжуулахгүй байх, үүнтэй холбоотой учирч болошгүй аливаа эрсдэлээс сэргийлэх үүрэгтэй. Энэхүү үүргээ биелүүлээгүйн улмаас учирсан аливаа хохирлыг “НАРУМИ” ХХК хариуцахгүй болно. 

2.3 Хэрэглэгчийн мэдээллээ үнэн зөв, бодит байдалд хэрэглэгч бүрэн хариуцлага хүлээнэ.

2.4 Хэрэглэгч компани болон бүтээгдэхүүний талаар худал, үндэслэлгүй мэдээлэл түгээсэн тохиолдолд хуулийн дагуу хариуцлага хүлээх үүрэгтэй. 

 

ГУРАВ. Компанийн эрх, үүрэг

3.1 www.narumi.mn үйлчилгээ, цахим худалдаа, цахим сургалтын сайтаар зөвхөн албан ёсны эрхтэй, Монгол улсад худалдан борлуулах зөвшөөрөлтэй бараа бүтээгдэхүүн, Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгааллын Сургалт, Үнэлгээ, Судалгааны институтын  шаардлага хангасан сургалт  борлуулах, үнэн зөв мэдээлэл хүргэх үүрэгтэй.

3.2 Хэрэглэгчийн худалдан авалт хийхэд оруулсан хувийн мэдээллийг бусад зорилгоор ашиглахгүй байх, бусдад дамжуулахгүй байх үүрэгтэй.

3.3 Хэрэглэгчийг захиалгын талаарх мэдээллээр хангах, захиалгыг үнэн зөв хүргэх үүрэгтэй.

3.4 Өөрсдийн буруугаас шалтгаалан захиалгад алдаа гарсан бол гомдлыг барагдуулах үүрэгтэй.

3.5 Өөрийн борлуулж буй бүтээгдэхүүний бүх төрлийн мэдээлэл, үнэ тариф, үйлчилгээний нөхцөлд өөрчлөлт оруулах, шинэчлэх, засварлах бүрэн эрхтэй.

3.6 Хэрэв хэрэглэгчийн гаргасан санал гомдлыг үндэслэлгүй гэж үзэх, байгууллагаас шалтгаалсан гомдол биш бол барагдуулахаас татгалзах эрхтэй.

4.1Худалдан авалтын захиалга хийх:

4.1.1Хэрэглэгч нь өөрийн и-мэйл хаяг болон холбогдох системээр дамжуулан www.narumi.mn бүртгүүлснээр худалдан авалт хийх эрх үүснэ.

4.1.2 Хэрэглэгч www.narumi.mn вэб сайтад байршуулсан зааврын дагуу цахим дэлгүүрт бэлэн худалдаалагдаж буй бараа бүтээгдэхүүнээс сонгон худалдан авалтын захиалгыг хийнэ.

4.1.3 Хэрэглэгч  www.narumi.mn  цахим худалдааны вэб сайтыг ашиглан 7 хоногийн 24 цагийн аль ч үед хэдэн ч удаа захиалга хийж болно.

4.2 Худалдан авалтын захиалгыг баталгаажуулах:

4.2.1 Хэрэглэгч нь худалдан авалтыг Qpay хэлбэрээр бүрэн төлсөн тохиолдолд захиалга шууд баталгаажих ба дансаар төлсөн тохиолдолд хүлээлтийн горимд шилжин 24 цагийн дотор захиалга баталгаажна.

4.2.2 Захиалгын төлбөр тухайн өдрийн ажлын цагт багтаан  Компанийн дансанд шилжээгүй тохиолдолд захиалга автоматаар цуцлагдана. Нэгэнт цуцлагдсан захиалгыг дахин сэргээх боломжгүй бөгөөд хэрэглэгч захиалгыг дахин шинээр үүсгэнэ.

4.2.3  Хэрэглэгч тухайн өдрийн ажлын  цагт багтаан төлбөрийг гүйцэтгээгүйн улмаас захиалга цуцлагдсанаас үүдэн бий болсон аливаа асуудалд Компани хариуцлага хүлээхгүй болно.

4.2.4 Компани нь хэрэглэгч захиалга хийх, төлбөр гүйцэтгэх, бараа хүлээж авах бүрд хэрэглэгчийн бүртгүүлсэн цахим шууданд мэдэгдэл илгээнэ.

4.3.1 Компани нь Хэрэглэгчийн худалдан авсан бараа бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчийн ажлын байрны болон гэрийн хаягаар дараах журмын дагуу Улаанбаатар хот болон Хөдөө орон нутгийн хүргэлтийн үйлчилгээг үзүүлнэ.

4.3.2 Хэрэглэгч орон нутаг руу барааг хүргүүлэн авах хүсэлт гаргасан тохиолдолд тухайн орон нутаг руу үйлчилгээ үзүүлдэг “Монгол шуудан”-аар хүргэх ба тухайн байршлаас хамаарсан төлбөр тооцоог хэрэглэгч бүрэн хариуцна. 

4.3.3 Хэрэглэгчийн хүргэлтийг захиалга хийснээс 1-3 хоногийн дотор захилга өгсөн хаягийн дагуу хүргэнэ. Орон нутаг руу хийх хүргэлт 3-7 хоногийн дотор захиалга өгсөн хаягийн дагуу хүргэнэ. 

4.3.4 Хэрэглэгч барааг хүргүүлэх хаяг, холбоо барих утасны дугаарыг /маш тодорхой/ үнэн зөв бөглөх үүрэгтэй ба мэдээллийг дутуу, буруу бөглөснөөс үүдэн гарах аливаа хохирол болон захиалгын  хугацаа хоцорч хүргэгдэх эрсдлийг хэрэглэгч хариуцна.

4.3.5 Хэрэглэгч нь хүргэлт хийгдэх байршилд барааг биечлэн хүлээн авч, холбогдох бичиг баримтанд гарын үсэг зурж баталгаажуулах ба хүргэлт хийгдэх үед холбогдох утсыг нээлттэй байлгах үүрэгтэй. Энэхүү үүргээ зөрчсөний улмаас үүдсэн аливаа хохирлыг Компани хариуцахгүй болно.

4.3.6  Гэнэтийн болон авагдашгүй хүчин зүйл, бүх нийтийн амралтын өдрүүд, хил, гаалийн үйл ажиллагаа саатах, цаг агаарын байдал болон бусад хүчин зүйлийн улмаас тээвэрлэлт саатах зэрэг шалтгаанаар тодорхой хугацаагаар бараа хүргэлт саатсан тохиолдолд хэрэглэгчид нэн даруй мэдэгдэнэ.

4.3.7 Онлайн захиалгын хүргэлтийн төлбөр  Улаанбаатар хотын А бүсэд худалдан авалтын үнийн дүн 150,000₮-өөс доош бол 5000₮, 150,000₮-өөс дээш бол 0₮ байна. Хүргэлтийн бүсчлэлээс хэтэрсэн тохиолдолд километр тутамд 1200₮-өөр нэмж бодогдохыг анхаарна уу.

Хүргэлтийн бүсчлэл

  • 7 буудал 
  • Хайлааст
  • Дарь эхийн буудал
  • Нисэх
  • Толгойт
  • Амгалан зах

4.4 Захиалга цуцлалт, буцаалт

4.4.1 Хэрэглэгч та захиалга хийхдээ орц найрлагтай танилцан сонголтоо зөв хийх үүрэгтэй бөгөөд буруу сонголт хийсэн, хүргэлтийн хаяг, мэдээллээ алдаатай оруулсан тохиолдолд бүтээгдэхүүнийг солих, буцаах боломжгүй ба хүргэлттэй холбоотой үүсэх нэмэлт зардлыг хэрэглэгч өөрөө 100% бүрэн хариуцна. 

4.4.2 Дараах тохиолдолд хэрэглэгч Буцаалт хийх хүсэлтээ захиалга хүргэгдсэнээс хойш 24 цагийн дотор гаргах эрхтэй. Буцаалтыг хүсэлт хүлээн авснаас хойш ажлын 3 хоногийн дотор хэрэглэгчийн дансанд шилжүүлнэ. 

  • Бүтээгдэхүүний бүтэц, чанарт өөрчлөлт орсон:  Захиалсан бүтээгдэхүүн нь хэрэглэгчийн гарт очихдоо хагарсан, гэмтсэн, үйлдвэрийн алдаатай, бүтэц чанар өөрчлөгдсөн тохиолдлыг хамруулна. 
  •  Бүтээгдэхүүнээс харшилсан: Энэ тохиолдолд зөвхөн тухайн бүтээгдэхүүнээс болж харшилсан гэдгийг батлах Мэргэжлийн харшлын эмчийн бичиг, худалдан авалтын баримтыг үндэслэн буцаан олголтыг хийнэ.

4.4.3 Буцаалт хийх хүсэлтээ захиалга хүргэгдсэнээс хойш 24 цагийн дотор гаргах эрхтэй. Хэрэглэгч буцаалт хийхдээ өөрийн биеэр авчрах ба тухайн бараа нь дахин худалдаалах боломжтой байх ёстой. (Сав баглаа боодол бүрэн бүтэн, лацыг гэмтээгээгүй, дахин худалдах боломжтой байх)

4.4.4 Та буцаалт хийх хүсэлтээ Narumi пэйж хуудсын чатаар илгээх, 77187777 утсаар ажлын өдрүүдэд 10:00-19:00 цагийн хооронд холбогдох , info@narumi.mn хаягаар имэйл илгээнэ үү.

4.4.5 Нүүр будалтын бүтээгдэхүүнийг хүргэлтийн явцад гэмтсэн бараа боодлыг шалгалгүй хүлээн авсан тохиолдолд Наруми ХХК хүлээн авахгүй.

4.5 Захиалгат барааг  солих

4.5.1 Хэрэглэгч та захиалга хийхдээ сонголтоо зөв хийх үүрэгтэй бөгөөд буруу сонголт хийсэн, хүргэлтийн хаяг, мэдээллээ алдаатай оруулсан тохиолдолд бүтээгдэхүүнийг солих, буцаах боломжгүй мөн хүргэлттэй холбоотой үүсэх нэмэлт зардлыг хэрэглэгч өөрөө 100% бүрэн хариуцна.

4.5.2 Хүргэлтээр очсон ном үйлдвэрийн алдаатай тохиолдолд хүргэлт очсоноос хойш 24 цагийн дотор Narumi пэйж болон 77187777 дугаарт холбогдон бараа солих хүсэлтийг илгээнэ. 

4.5.3 Хүсэлт илгээснээс хойш 3 хононгийн дотор Наруми ХХК нь алдааг залруулан хэрэглэгчид барааг бүрэн бүтэн  хүргэнэ. Хүргэлтийн зардлыг Наруми ХХК 100% хариуцна.

4.5.4 Бараа буцаах, солиход гарах зардлыг тухайн нөхцөлийг үүсгэсэн тал хариуцна. Тухайлбал: худалдан авагчаас шалтгаалан буцаах, солих тохиолдолд худалдан авагч хариуцна.

4.5.5 Барааг зөвхөн ижил төрлийн бараагаар солино.

ТАВ. Сургалт бүртгүүлэлт, цуцлалт

5.1 Суралцагч онлайн сургалтын бүртгэл талбарт гарсан мэдээллийг бүрэн гүйцэт, үнэн зөв бөглөх ба бүртгэл хийж, төлбөр төлснөөр шууд үзэх эрх нээгдэнэ.

5.2 Танхимын  сургалт эхлэхээс ажлын 5 өдрийн өмнө сургалт цуцлах хүсэлтийг сургалтын менежерийн training.m@narumi.mn и-мэйл хаяг руу илгээх болон биеэр ирж хүсэлтээ өгнө.

5.3 Танхимын сургалт цуцлах хүсэлт илгээх хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд урьдчилгаа төлбөрийг буцаан олгохгүй ба сургалтын бүртгэлийг 3-6 сар хүртэлх хугацаагаар хадгална. 

5.4 Суралцагч нь танхимын сургалтад хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр сургалтад бүртгүүлсэн тохиолдолд сургалтыг хойшлуулах, сургалт цуцлах боломжгүй болох ба анги солих тохиолдолд хөнгөлөлттэй суралцах эрхгүй буюу үндсэн төлбөрөөр суралцахыг анхаарна уу!

ЗУРГАА.Үйлчилгээ

6.1 Үйлчилгээний захилга өгөх

6.1.1 Үйлчлүүлэгч захиалга өгөх бүртгэлийн талбарт гарсан мэдээллийг бүрэн гүйцэт бөглөх ба бүртгэлээ илгээсний дараа захиалга бүртгэлийн ажилтан тантай холбогдож, захиалга баталгаажуулах и-мэйлээр явуулсан мэдээлэлийн дагуу үйлчилгээний төлбөрийн 50% төлсөнөөр захиалга баталгаажна.

6.1.3 Ажлын бус цаг буюу өглөө эртийн /08:00 цагаас өмнөх/  захиалгыг үйлчилгээний төлбөрийн 20% нэмэгдэлтэйгээр тооцон үйлчилнэ.

6.1.4 Дуудлагын захиалга өгсөн тохиолдолд үйлчилгээний төлбөрийн 50% нэмэгдэлтэйгээр тооцон үйлчилнэ.

6.1.5  Үйлчлүүлэгч үйлчилгээ хийлгэх цагаасаа  15-30 хүртэл минут хоцорсон бол үндсэн төлбөр дээр 10% нэмж тооцох ба 30-60 минут хоцорсон бол 20% нэмэлт төлбөрийг тооцохыг анхаарна уу.

6.2 Үйлчилгээ хойшлуулах, цуцлах

6.2.1 Үйлчлүүлэгч үйлчилгээний цагаа хойшлуулах бол үйлчилгээ авахаас 12 цагийн өмнө 77187777, 94008656 дугаарт мэдэгдэх ба хэзээ хүртэл хойшлуулж буйгаа үйлчилгээний ажилтанд мэдэгдэж системд захиалгын мэдээллийг засварлуулна.

6.2.2 Үйлчлүүлэгч үйлчилгээний цагаа цуцлах хүсэлтийг 24 цагийн өмнө гаргаснаар үйлчилгээ цуцлагдах ба хэрвээ үйлчилгээ үзүүлэхээс 24 цагийн дотор хүсэлт гаргасан бол тухайн үйлчилгээний нийт төлбөрийн 30% алданги тоооцон үлдэгдэл төлбөрийг үйлчлүүлэгийн төлбөр төлсөн дансанд ажлын 3 хоногт багтаан шилжүүлнэ.

6.3.3 Үйлчлүүлэх цагаасаа 60 минутаас илүү хоцорсон тохиолдолд үйлчилгээг цуцлах ба урьдчилгаа төлбөрийг буцаан олгохгүй. 

6.3 Зогсоолын зохицуулалт

6.3.1 Үйлчлүүлэгч машинтай ирж буй тохиолдолд UB TOWER-н төлбөртэй зогсоолд тавих, ойр байрлах /Наран их дэлгүүр/нэгдсэн зогсоолд байршуулах, зогсоол байхгүйгээс хамаарч төв зам дээр байршуулсанаас болж машин ачигдсан бол манай байгууллага хариуцахгүй болно.

6.4 Санал хүсэлт

6.4.1 Үйлчилгээ дууссаны дараа үйлчлүүлэгч хүлээн авагчийн хэсэгт байрлах баркодоор үйлчилгээний санал хүсэлтийн асуулгыг бөглөх ба бөглөж амжаагүй бол хариуцсан ажилтан таньруу санал хүсэлтийн хуудас мэйлээр илгээнэ. Таны санал манай бүтээгдэхүүн үйлчилгээг улам сайжруулж, үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэхэд үнэтэй хувь нэмэр болох болно. 

6.4.2 Хэрвээ та манай үйлчилгээг аваад таалагдсан сэтгэгдэлээ илэрхийлэх бол Facebook-@narumi , Instagram-@narumimakeup #mention, #tag, #check хийж бидэнд урам зориг өгөхийг хүсье. Баярлалаа

ДОЛОО. Оюуны өмч

7.1 “Наруми” ХХК бүтээсэн контент (аливаа бичвэр, гэрэл зураг, богино болон урт видео, ), онлайн сургалт, ном нь зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан бөгөөд “Наруми” ХХК тэрхүү эрхийг эзэмшинэ. 

7.2 Хэрвээ дээрхи заалтыг зөрчин контентүүдийг хуулбарлан ашигласан нь нотлогдсон тохиолдолд оюуны өмчийн хуулийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

7.3 Хэрэглэгч нь сайт дээр байгаа зохиогчийн эрхтэй холбоотой бусад анхааруулга, хэм хэмжээг дагаж мөрдөх үүрэгтэй.

7.4 Тусгайлан зөвшөөрөгдсөнөөс бусад тохиолдолд сайтад нийтлэгдсэн аливаа контентийг хуулбарлах, түгээх, нийтлэх, сайтын дата санд нэвтрэх, өөрчлөх, шилжүүлэх эсвэл ашиглахыг хориглоно.

7.5 Сайтын контентыгг хувийн хэрэгцээнд ишлэл авах сошиал орчинд шэйр хийх зэргээр зүй ёсоор ашиглаж болно.